Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2018

Ἅγιοι Πέτρος καὶ Παῦλος Πρωτοκορυφαῖοι Ἀπόστολοι


http://www.imkifissias.gr/
Σταύρωσις εἷλε κήρυκα Χριστοῦ Πέτρον,
Τομὴ δὲ Παῦλον, τὸν τεμόντα τὴν πλάνην.
Τλῆ ἐνάτῃ Σταυρὸν Πέτρος εἰκάδ' ἄορ δέ γε Παῦλος.
Πέτρος καταγόταν ἀπὸ τή Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἦταν γιός τοῦ Ἰωνᾶ, ἀδελφὸς τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα τοῦ Πρωτόκλητου. Ὁ Πέτρος καὶ ὁ Ἀνδρέας ἦταν ψαράδες στή λίμνη Γεννησαρέτ.

Εἶχε νυμφευθεῖ στήν Καπερναούμ, ὅπου ἕμενε οἰκογενειακὰ μαζὶ μὲ τὴν πεθερὰ του. Ὅπως μᾶς πληροφορεῖ τὸ Εὐαγγέλιο, ὅταν Ἰησοῦς ἔφθασε στή λίμνη τῆς Γεννησαρὲτ συνάντησε τοὺς δύο ἀδελφοὺς Πέτρο καὶ Ἀνδρέα οἱ ὁποῖοι ἔριχναν τὰ δίχτυα τους.
Ἀμέσως μετὰ τὴν κλῄσῃ τους, ἄφησαν τὰ δίχτυα καί τίς οἰκογένειες τους καὶ Τὸν ἀκολούθησαν. Ψαρᾶς στό ἐπάγγελμα, ἦταν τύπος αὐθόρμητος, ὁρμητικός, καὶ τή ζωή του κοντὰ στό Χριστὸ τήν μαθαίνουμε ἀπὸ τὰ τέσσερα Εὐαγγέλια, ἐνῶ τὴν ἀποστολικὴ του δράση, ἀπό τίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων.
Ἔγραψε καὶ δύο Καθολικὲς Ἐπιστολές, μέσα στίς ὁποῖες νά τὶ προτρέπει τοὺς χριστιανούς: «Νήψατε, γρηγορήσατε, ἀντίδικος ὑμῶν διάβολος ὡς λέων ὠρυόμενος περιπατεὶ ζητῶν τίνα καταπίη» (Α΄ Πέτρου, ἔ΄ 8). Δηλαδὴ ἐγκρατευθεῖτε, γίνετε ἄγρυπνοι καὶ προσεκτικοί. Διότι ὁ ἀντίπαλος καὶ κατήγορος σας ὁ διάβολος, σὰν λιοντάρι πού βρυχᾶται, περιπατεῖ μὲ μανία καὶ ζητάει ποῖον νά τραβήξει μακριὰ ἀπὸ τὴν πίστη καὶ νά τὸν καταπίει.
Μετὰ τὴν Ἀναλήψη τοῦ Κυρίου, Πέτρος, δίδαξε τὸ Εὐαγγέλιο στήν Ἰουδαία, στήν Ἀντιόχεια, στόν Πόντο, στήν Γαλατία, στήν Καππαδοκία, στήν Ἀσία καὶ τήν Βιθυνία. Κατὰ τὴν παράδοση, ἔφτασε μέχρι τὴν Ῥώμη, ὅπου ἐπὶ Νέρωνος (54-68μ.Χ.) ὑπέστη μαρτυρικὸ θάνατο, ἀφοῦ τὸν σταύρωσαν χιαστί, μὲ τὸ κεφάλι πρὸς τὰ κάτω περὶ τὸ ἔτος 64 μ.Χ.
Παῦλος γεννήθηκε στήν Ταρσὸ τῆς Κιλικίας σὲ ἕνα χωριό πού ὀνομάζεται Γίσχαλα καὶ στήν ἀρχὴ ἦταν σκληρὸς διώκτης τοῦ Χριστιανισμοῦ. Τὸ 36 μ.Χ. περίπου, ὅταν κάποτε μετέβαινε στή Δαμασκὸ γιά νά διώξει καὶ ἐκεῖ χριστιανούς, ἔγινε θαῦμα στο ὁποῖο φανερώθηκε ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος τὸν πρόσταξε νά πάει στόν Ἀνανία ὁ ὁποῖος τὸν κατήχησε καὶ τὸν βάπτισε.
Ἔτσι, ἔγινε ὁ μεγαλύτερος κήρυκας τοῦ Εὐαγγελίου, θυσιάζοντας μάλιστα καὶ τὴν ζωὴ του γι’ αὐτό. Ὀνομάστηκε ὁ πρῶτος μετὰ τὸν Ἕνα καὶ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν, λόγῳ τῶν τεσσάρων μεγάλων ἀποστολικῶν περιοδειὼν του.
Εἶναι ἰδρυτὴς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Συνέγραψε 14 ἐπιστολὲς πρός τίς Ἐκκλησίες τίς ὁποῖες ἐκεῖνος ἵδρυσε. Τή ζωή του μὲ τίς περιπέτειές του θὰ τὰ δεῖ κανείς, ἂν μελετήσει τίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, ἀλλὰ καί τίς 14 Ἐπιστολὲς του στήν Καινὴ Διαθήκη.
Ἀπόστολος Παῦλος θέλει κάθε χριστιανός, ὅπως καὶ ἴδιος, να αἰσθάνεται καὶ να λέει: «ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἑμοὶ Χριστός» (Πρὸς Γαλάτας β΄ 20). Δηλαδή, δὲ ζῶ πλέον ἑγώ, ὁ παλαιὸς ἄνθρωπος, ἀλλὰ ζεῖ μέσα μου ὁ Χριστός. Καὶ ἀκόμα, «τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσι Χριστός» (Πρὸς Κολασσαεῖς γ΄ 11). Νά διευθύνει, δηλαδή, ὄλες τίς ἐκδηλώσεις τίς ἀνθρωπίνης ζωῆς μας ὁ Χριστός.
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ὑπέστη μαρτυρικὸ θάνατο δι’ ἀποκεφαλισμοῦ στή Ῥώμη μεταξὺ τῶν ἐτῶν 64 - 67 μ.Χ.
Ἱερὰ Λείψανα: 
Ἡ Κάρα τοῦ Ἁγίου Πέτρου βρίσκεται στή ῥωμαιοκαθολικὴ Βασιλικὴ Ἁγίου Ἰωάννου Λατερανοὺ Ῥώμης.
Μέρος τῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Πέτρου βρίσκονται στή ῥωμαιοκαθολικὴ Βασιλικὴ Ἁγίου Πέτρου Ῥώμης.
Ἀποτμήματα τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Πέτρου βρίσκονται στό ῥωμαιοκαθολικὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Πουντεντιάνας Ῥώμης καὶ στίς Μονὲς Ἰβήρων καὶ Παντελεήμονος Ἁγίου Ὅρους.
Οἱ ἁλυσίδες τοῦ Ἁγίου Πέτρου φυλάσσονται στή ῥωμαιοκαθολικὴ Βασιλικὴ τοῦ Ἁγίου Πέτρου «τῶν Δεσμῶν» Ῥώμης.
Ἡ Κάρα τοῦ Ἁγίου Παύλου βρίσκεται στή ῥωμαιοκαθολικὴ Βασιλικὴ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Λατερανοῦ Ῥώμης.
Μέρος τῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Παύλου βρίσκονται στόν ὀμώνυμο ῥωμαιοκαθολικὸ Ναὸ «ἐκτὸς τῶν Τειχῶν» Ῥώμης.
Ἕνας ἐκ τῶν ὀδόντων τοῦ Ἁγίου Παύλου βρίσκεται στην Συλλογὴ τῶν Ἀνακτόρων τοῦ Μπάκινχαμ Λονδίνου.
Ἀπότμημα τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Παύλου βρίσκεται στῇ Μονὴ Κουτλουμουσίου Ἁγίου Ὅρους.
Ἡ ἁλυσίδα καὶ τὸ ὀδοιπορικὸ ῥαβδὶ τοῦ Ἁγίου Παύλου βρίσκεται στό ῥωμαιοκαθολικὸ Παρεκκλήσιο «Φιόρι» τῆς Ῥώμη.
Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’.
Οἱ τῶν Ἀποστόλων πρωτόθρονοι, καὶ τῆς Οἰκουμένης διδάσκαλοι,
τῷ Δεσπότῃ τῶν ὅλων πρεσβεύσατε, εἰρήνην τῆ οἰκουμένῃ δωρήσασθαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.
Κοντάκιον
Ἦχος β’. Τοὺς ἀσφαλεῖς.
Τοὺς ἀσφαλεῖς καὶ θεοφθόγγους κήρυκας, τὴν κορυφὴν τῶν Μαθητῶν σου Κύριε, προσελάβου εἰς ἀπόλαυσιν, τῶν ἀγαθῶν σου καὶ ἀνάπαυσιν, τοὺς πόνους γὰρ ἐκείνων καὶ τὸν θάνατον, ἐδέξω ὑπὲρ πᾶσαν ὁλοκάρπωσιν, μόνος γινώσκων τὰ ἐγκάρδια.
http://www.imkifissias.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3043:gioi-petros-ka-pa-los-protokoryfa-oi-postoloi-2&catid=108&Itemid=996

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.