Σάββατο 17 Αυγούστου 2019

Ανοικτή Επιστολή του καθ. Δημήτριου Χατζηνικολάου προς τον Πρωθυπουργό για την «Κάρταν τοῦ Πολίτου»


pentapostagma.gr
Ο καθηγητής του πανεπιστημίου Ιωαννίνων Δημήτρης Χατζηνικολάου εκφράζει με ανοικτή επιστολή προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη τις ανησυχίες του και τους προβληματισμούς του σχετικά με την συνταγματικότητα της υποχρεωτικής κάρτας του πολίτη.
Διαβάστε αναλυτικά την επιστολή:

Ἀνοικτή Ἐπιστολή πρός τόν Πρωθυπουργόν κ. Κυριάκον Μητσοτάκην διά τήν «Κάρταν τοῦ Πολίτου»
Ἐξοχώτατε Κύριε Πρωθυπουργέ,
Ἡ Κυβέρνησίς σας ἀνεκοίνωσεν ὅτι θά φροντίσῃ ὥστε ἐντός τοῦ 2020 οἱ πολῖται νά προμηθευθοῦν τήν ἠλεκτρονικήν «Κάρταν τοῦ Πολίτου» (ἐφεξῆς ΚτΠ), ἡ ὁποία εἶχεν ἀνακοινωθῆ διά πρώτην φοράν πρό δέκα περίπου ἐτῶν ἀπό τόν τότε Πρωθυπουργόν κ. Γεώργιον Παπανδρέου, ἀλλ’ ἡ ἔκδοσίς της ἀνεβλήθη, προφανῶς λόγῳ τῶν πολλῶν ἀντιδράσεων, αἱ ὁποῖαι ἔλαβον χώραν τότε. Οἱ λόγοι διά τάς ἀντιδράσεις αὐτάς εἶναι γνωστοί, ὁπότε δέν θά τούς ἀναπαραγάγω εἰς τήν παροῦσαν ἐπιστολήν. Ἁπλῶς, ἀναφέρω ὅτι ἅπτονται τῶν Συνταγματικῶς κατωχυρωμένων θεμελιωδῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου, ἤτοι τοῦ σεβασμοῦ τῶν προσωπικῶν δεδομένων καί τῶν θρησκευτικῶν καί ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν του. Σᾶς παρακαλῶ νά μοῦ ἐπιτρέψητε νά τονίσω μίαν μόνον πτυχήν τοῦ ὅλου θέματος.
Κατ’ ἀρχάς, τό δίκαιον εἶναι ἡ ΚτΠ νά μήν εἶναι ὑποχρεωτική δι’ ὅλους τούς πολίτας, ἀλλά προαιρετική. Ἐάν, παρά ταῦτα, ἀποφασισθῇ ὅτι θά εἶναι ὑποχρεωτική, τότε εἶναι ἀπόλυτος ἀνάγκη νά εἶναι τοὐλάχιστον δυνατή ἡ ἐκ μέρους τοῦ κατόχου της ἀνάγνωσις τοῦ περιεχομένου της μέ μηχανικά μέσα, τά ὁποῖα θά εἶναι εὐκόλως καί δωρεάν προσβάσιμα εἰς τούς πολίτας κάθε πόλεως τῆς Ἑλλάδος ὁσάκις αὐτοί ἐπιθυμοῦν νά τά χρησιμοποιήσουν. Βεβαίως, ἄν κατόπιν μίας τοιαύτης ἀναγνώσεως ὁ πολίτης εὕρῃ ἀνακριβῆ στοιχεῖα εἰς τήν «ταυτότητά» του, ἤ στοιχεῖα πού παραβιάζουν τάς ὡς ἄνω ἐλευθερίας του, ὅπως εἶναι, παραδείγματος χάριν, ἡ καθ’ οἱανδήποτε μορφήν ἀναγραφή τοῦ δυσωνύμου ἀριθμοῦ τῆς Ἱερᾶς Ἀποκαλύψεως 666 καί ἡ ὕπαρξις ἄλλων ἀντιχριστιανικῶν συμβόλων, τότε θά πρέπῃ νά ἔχῃ τό δικαίωμα καί τήν εὐχέρειαν νά τήν ἀντικαταστήσῃ. Χωρίς αὐτάς τάς προϋποθέσεις, ἡ ΚτΠ δέν δύναται νά εἶναι ὑποχρεωτική. Διότι, ἁπλούστατα, οὐδείς ἔχει τό δικαίωμα νά ὑποχρεώσῃ τόν πολίτην νά φέρῃ ταυτότητα, τό περιεχόμενον τῆς ὁποίας τοῦ εἶναι ἄγνωστον ἤ εἶναι ἀνακριβές ἤ παραβιάζει τάς ἐλευθερίας του. Χάριν παραδείγματος, φαντασθεῖτε εἰς τήν «ταυτότητα» πολίτου τινος ν’ ἀναγράφηται ἐσφαλμένως ὅτι ὁ κάτοχός της εἶναι «τρομοκράτης» ἤ «φασίστας» ἤ «φονταμενταλιστής» κ.λπ. καί αὐτός νά μήν τό γνωρίζῃ καί νά τήν ἐπιδεικνύῃ προθύμως εἰς πᾶσαν ζήτησιν! Ἐν ὀλίγοις, ἡ ὑποχρεωτική καί μή ἀναγνώσιμος ΚτΠ θά συνιστᾶ ἕνα γελοῖον καί ἄκρως φασιστικόν θεσμόν.
Ὡς ἐκ τούτου, ὁ ὑποφαινόμενος δηλώνω ὅτι ἄν ὑποχρεωθῶ νά τήν παραλάβω, τότε θά προσφύγω εἰς τήν Δικαιοσύνην, αἰτῶν νά μοῦ δοθῇ ἡ δυνατότης νά διαβάζω, ὁσάκις τό ἐπιθυμῶ, τό περιεχόμενόν της, τό ὁποῖον, ἐξ ὅσων ἔχουν πολλάκις γραφῆ, θά ὑπόκηται εἰς μεταβολάς, καί εἰς τήν περίπτωσιν πού αὐτό παραβιάζει τάς ἐλευθερίας μου, νά ζητῶ τήν ἀντικατάστασίν της.
Δημήτριος Χατζηνικολάου
Ἀναπληρωτής Καθηγητής
Πανεπιστήμιον Ἰωαννίνων
Τμῆμα Οἰκονομικῶν Ἐπιστημῶν
Ἐδημοσιεύθη εἰς τήν ἐφημερίδα Ἐλεύθερη Ὥρα τῆς Τρίτης 13 Αὐγούστου 2019

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.