Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΘΕΟΠΟΙΟΥ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

vasilioskosmas.wordpress.com

Αυτή η θεία προσευχή, η επίκλησις του Σωτήρος μας, το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», είναι και προσευχή και ευχή και ομολογία πίστεως.

Παρέχει το Άγιον Πνεύμα, είναι χορηγός θείων δωρεών, κάθαρσις της καρδίας, εκδίωξις των δαιμόνων, κατοίκησις μέσα μας του Ιησού Χριστού, πηγή πνευματικών εννοιών και θείων λογισμών, απολύτρωσις από τις αμαρτίες, θεραπεία των ψυχών και των σωμάτων, χορηγός θείου φωτισμού, βρύσις του ελέους του Θεού, δωρητής θείων αποκαλύψεων εις τον ταπεινόν άνθρωπον, και το μόνον σωτήριον, διότι περιέχει το σωτήριον Όνομα του Θεού μας, που είναι το μόνο όνομα που μας εδόθη. Αυτό είναι το Όνομα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, και δεν είναι δυνατόν να σωθούμε με κανένα άλλο όνομα, όπως λέγει ο Απόστολος (Πραξ. δ´ 12).

Δια τούτο το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με» είναι:

Προσευχή, διότι δι αὐτῆς επιζητούμεν το θείον έλεος.

Ευχή, διότι παραδίδομεν τον εαυτόν μας εις τον Χριστόν δια της επικλήσεώς του.

Ομολογία, επειδή τούτο το όνομα ωμολογήσας ο Πέτρος εμακαρίσθη.

Μεταδοτική Πνεύματος Αγίου, διότι κανείς δεν λέγει Κύριον Ιησούν παρά μόνον με το Άγιον Πνεύμα.

Χορηγός θείων δωρεών, επειδή δια την ομολογίαν αυτήν υποσχέθηκε ο Χριστός εις τον Πέτρον τα κλειδιά της Βασιλείας των ουρανών. (Ματθ. ιστ´, 19).

Κάθαρσις καρδίας, διότι βλέπει και καλεί τον Θεόν δια της ευχής αυτής. Και πάλιν η ευχή αυτή καθαρίζει αυτόν που βλέπει τον Θεόν.

Δίωξις δαιμόνων, διότι εν τω ονόματι του Ιησού Χριστού εδιώχθησαν και διώκονται δαίμονες.

Ενοίκησις Χριστού, διότι όταν έχωμεν την μνήμην του Χριστού, ο Χριστός είναι μέσα μας και μας γεμίζει ευφροσύνη, όπως λέγει ο ψαλμωδός: «Θυμήθηκα τον Θεόν και ένοιωσα ευφροσύνην» (Ψαλμ. 76, 4).

Πηγή πνευματικών εννοιών και λογισμών, διότι ο Χριστός είναι ο θησαυρός κάθε σοφίας και γνώσεως και τα χορηγεί αυτά εις εκείνους που κατοικεί.

Αμαρτιών απολύτρωσις, επειδή δια την ομολογίαν του είπε εις τον Πέτρον ο Κύριος: «Όσα θα λύσης, θα είναι λυμένα εις τον ουρανόν» (Ματθ. ιστ´, 19).

Θεραπευτήριον ψυχών και σωμάτων, διότι ο Πέτρος είπε: «Εις το όνομα του Ιησού Χριστού σήκω και περιπάτει» (Πραξ. γ´, 6). Και πάλιν: «Αινέα, σε θεραπεύει ο Ιησούς Χριστός» (Πραξ. 9, 34).

Χορηγός θείου φωτισμού, διότι ο Χριστός είναι το φως το αληθινόν και μεταδίδει την λαμπρότητα και την χάριν του εις εκείνους που τον επικαλούνται• όπως λέγει και ο ψαλμωδός: «Ας είναι η λαμπρότης του Κυρίου και Θεού μας επάνω μας» (Ψαλμ. 89, 17).

Βρύσις θείου ελέους, διότι επιζητούμε το έλεος. Και ο Κύριος είναι ελεήμων και ευσπλαγχνίζεται όλους όσοι τον επικαλούνται και αποδίδει το δίκαιον γρήγορα εις εκείνους που φωνάζουν προς Αυτόν.

Δωρητής θείων αποκαλύψεων και μυήσεων εις τους ταπεινούς, διότι εις τον αλιέα Πέτρον εδόθη η χάρις της αποκαλύψεως του ουρανίου Πατρός και ο Παύλος ηρπάγη εν Χριστώ και ήκουσε θείας αποκαλύψεις. Και πάντοτε ενεργεί με αυτόν τον τρόπον.

Είναι τέλος πάντων το μόνον Σωτήριον, διότι εις το όνομα κανενός άλλου δεν μπορούμε να σωθούμε, όπως λέγει ο Απόστολος (Πραξ. δ´ 12). Και μόνον ο Χριστός είναι ο Σωτήρ του κόσμου.

Δια τούτο πρέπει όλοι οι πιστοί να ομολογούμε αδιάλειπτα τούτο το όνομα και δια την διακήρυξιν της πίστεως και δια την αγάπην του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, από την οποίαν τίποτε ποτέ δεν πρέπει να μας χωρίση. Διότι το Όνομά του παρέχει χάριν και άφεσιν αμαρτιών και απολύτρωσιν και θεραπείαν, αγιασμόν και φωτισμόν και προ πάντων την σωτηρίαν.

Με το θείον αυτό Όνομα οι Απόστολοι έκαναν και εδίδαξαν μεγάλα και θαυμαστά. Και ο Ιωάννης ο Θεολόγος λέγει: «ταύτα γέγραπται ίνα πιστεύσητε ότι ο Ιησούς εστιν ο Χριστός ο υιός του Θεού, και ίνα πιστεύοντες ζωήν έχητε εν τω ονόματι αυτού» (Ιωάν. κ´ 31). Ιδού η σωτηρία και η ζωή.

ΠΗΓΗ:www.agiosmgefiras.blogspot.gr

https://vasilioskosmas.wordpress.com/2014/04/25/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9-%cf%84%ce%b7%cf%83-%ce%b9%ce%b5%cf%81%ce%b1%cf%83-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b8%ce%b5%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bf%cf%85-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%b5%cf%85%cf%87%ce%b7%cf%83/ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.