Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018

ΚΕ' Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων γιά θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας


ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 (115 21) 
ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ
ΚΕ΄ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ
ΔΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
(Βόλος, 4 – 6.11.2013)
ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ
Ἡ ΚΕ' Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων γιά θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας, πού πραγματοποιήθηκε, ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, στό Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας στά Μελισσιάτικα Βόλου, ἀπό 4 ἕως 6.11.2013, μέ τή φιλόξενη φροντίδα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνατίου καί ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, Προέδρου τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων, μέ θέμα: «Τό πρόβλημα τῆς ἀσθενείας, αἱρετικές καί ἀποκρυφιστικές προσεγγίσεις», μετά ἀπό ἐκτενῆ συζήτηση ἐπί τῶν εἰσηγήσεων, ἐνέκρινε ὁμοφώνως τά ἀκόλουθα Πορίσματα:

1. Ἡ Συνδιάσκεψη ἀσχολήθηκε μέ τό θέμα τῆς ἀσθενείας καί τῆς θεραπείας της, ὅπως κατανοοῦνται, ἀφ’ ἑνός στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί ἀφ’ ἑτέρου στίς σύγχρονες αἱρετικές, ἀποκρυφιστικές καί ἀνατολικοθρησκευτικές ὁμάδες.
Γιά νά κατανοηθοῦν οἱ ριζικές διαφορές ἀνάμεσα στίς δύο αὐτές προσεγγίσεις τοῦ θέματος, εἶναι ἀπαραίτητη ἡ γνώση τῆς ἀνθρωπολογίας, πού προϋποτίθεται στήν κάθε περίπτωση.
Ἡ Ὀρθόδοξη ἀνθρωπολογία, στήν ὁποία βασίζεται ἡ Ὀρθόδοξη θεώρηση τοῦ προβλήματος τῆς ἀσθενείας καί τῆς θεραπείας της, δέχεται ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, ἀποτελούμενο ἀπό δύο ἁρμονικῶς ἑνωμένα, διάφορα ὅμως, συστατικά στοιχεῖα, τό σῶμα καί τήν ψυχή. Ἄνθρωπος δέν εἶναι μόνον ἡ ψυχή, οὔτε μόνον τό σῶμα, ἀλλά τό «συναμφότερον».
2. Ἡ ἀσθένεια, σύμφωνα μέ τή διδασκαλία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἔχει σχέση μέ τήν κτιστότητα τοῦ ἀνθρώπου καί εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς πτώσεως, δηλαδή τῆς ἑκουσίας ἀπομακρύνσεώς του ἀπό τήν πηγή τῆς ζωῆς καί τῆς ἀφθαρσίας, τόν Θεό. Ἡ πτώση διετάραξε τήν ἁρμονική συνύπαρξη σώματος καί ψυχῆς, μέ ὀλέθριες συνέπειες καί γιά τά δύο.
3. Ἡ πρόσληψη τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως ἀπό τόν Θεό Λόγο ἄνοιξε τό δρόμο γιά τήν ἀναίρεση τοῦ θανάτου καί τή σωτηρία τοῦ ὅλου ἀνθρώπου. Ἡ ἐνανθρώπιση τοῦ Λόγου καί ἡ νίκη Του κατά τοῦ θανάτου μετέτρεψαν τόν πόνο καί τήν ἀσθένεια σέ «τόπο» καί «τρόπο» γιά τή σωτηρία μας. Ἔκτοτε γίνονται αὐτά τά δύο μέσα σωτηρίας, ἐάν ὁ ἄνθρωπος ἐν ἐλευθερίᾳ ἐπιλέξει τήν ἐν Χριστῷ ἀξιοποίησή τους.
4. Στίς διάφορες αἱρετικές, ἀποκρυφιστικές καί ἀνατολικοθρη-σκευτικές ὁμάδες συναντᾶμε διαφορετικές ἀντιλήψεις γιά τήν ἀσθέ-νεια καί τήν προέλευσή της, ἤτοι:
α) Στίς αἱρετικές ὁμάδες τοῦ εὐρύτερου προτεσταντικοῦ χώρου ἡ ἀσθένεια κατανοεῖται, εἴτε ὡς ἔργο ἑνός τιμωροῦ Θεοῦ, ἐξαιτίας προσωπικῶν ἁμαρτημάτων, εἴτε ὡς ἀποκλειστικό ἔργο τοῦ διαβόλου.
β) Στίς ἀποκρυφιστικές ὁμάδες τῆς «Νέας Ἐποχῆς» καί τίς ὁμάδες πού προέρχονται ἀπό τίς ἀνατολικές θρησκεῖες, ἡ ἀσθένεια κατανοεῖται ὡς «μπλοκάρισμα» τῆς ὁμαλῆς ροῆς τῆς ἐνέργειας (τύπου Πράνα, Τσί, Συμπαντικῆς ἐνέργειας κ.ἄ.) στό ἀνθρώπινο σῶμα.
5. Οἱ λεγόμενες «ἐναλλακτικές θεραπεῖες» ἀποτελοῦν ἐφαρμογή στό χῶρο τῆς ὑγείας τῶν περί Θεοῦ, ἀνθρώπου καί κόσμου ἀντιλήψεων τῶν ἀνατολικῶν θρησκειῶν καί τῆς «Νέας Ἐποχῆς τοῦ Ὑδροχόου» καί γι’ αὐτό εἶναι πιό σωστό νά ὀνομάζονται: «Ἰατρική τῆς Νέας Ἐποχῆς».
Γιά τίς ὁμάδες αὐτές ὅλα εἶναι ἐνέργεια, ὅλα εἶναι Ἕνα («Ἕν τό πᾶν» τῆς Θεοσοφίας) καί ὅλα εἶναι Θεός. Μέ βάση αὐτή τή θεώρηση, διδάσκουν ὅτι ὁ ἄνθρωπος, ἀνακαλύπτοντας τόν «Θεό - Ἑαυτό» του καί ἐνεργοποιώντας τίς ἀπόκρυφες δυνάμεις, πού δῆθεν κρύβει μέσα του, μπορεῖ νά αὐτοθεραπεύεται. Ὡς αὐτοθεραπεία νοεῖται τό «ξεμπλοκάρισμα» τῆς ἐνέργειας.  
6. Οἱ ποικιλώνυμες «ἐναλλακτικές θεραπεῖες» εἰσηγοῦνται τρόπους «ξεμπλοκαρίσματος» αὐτῆς τῆς ἐνέργειας. Ἔτσι, ἡ Ὁμοιοπαθητική, π.χ. προτείνει τό δυναμοποιημένο ὁμοιοπαθητικό φάρμακο, ὁ Βελονισμός τήν τοποθέτηση βελονῶν σέ κατάλληλα σημεῖα τῶν, κατ’ αὐτούς, «ἐνεργειακῶν καναλιῶν» τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος. Ἄλλες πάλι «θεραπεῖες», ὅπως τό Ρέϊκι, προτείνουν τό «ξεμπλοκάρισμα» «δι’ ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν ἀπό ἕνα ὑψηλῆς πνευματικῆς στάθμης ἄτομο… πού στην πραγματικότητα εἶναι κανάλι παγκόσμιων ἐνεργειῶν…».
Σέ ὁρισμένες «θεραπεῖες» δέν ἀπουσιάζει καί ἡ πρακτική σύζευξης χριστιανικῆς ὁρολογίας μέ ἀποκρυφιστικές ἑρμηνεῖες, στό πλαίσιο τῆς θεωρητικῆς τεκμηρίωσης τοῦ τρόπου μέ τόν ὁποῖο, ὑποτίθεται, ὅτι ἐνεργεῖ ἡ μέθοδος. Οἱ περισσότερες ὁμάδες χρησιμοποιοῦν ἐπιστημονικοφανῆ ὁρολογία, μέ στόχο νά ἐντυπωσιάσουν καί νά παραπλανήσουν τό ἀνυποψίαστο Κοινό.
Ἄλλες πάλι, ὅπως ἡ Ὁμοιοπαθητική, ἰσχυριζόμενες ὅτι μέ τά «φάρμακά» τους θεραπεύουν ἀκόμη καί τά πάθη τῆς ψυχῆς, ὅπως τόν ἐγωϊσμό, τή ζήλεια, τήν ὀργή, τόν θυμό κ.ἄ., σφετερίζονται τό ἔργο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὡς «ἰατρείου πνευματικοῦ».
7. Οἱ λεγόμενες ἐναλλακτικές θεραπεῖες δέν ἔχουν ἁπλῶς ἀποκρυφιστικές προεκτάσεις, ἀλλά τά ἴδια τά θεμέλιά τους εὑρίσκονται στόν ἐξωχριστιανικό καί μάλιστα στόν ἀποκρυφιστικό χῶρο.Οἱ περισσότερες ἀποτελοῦν, ὄχι μόνο μία πρόταση θεραπείας τοῦ σώματος, ἀλλά ἐπαγγέλλονται τήν μετάβαση, μέσῳ τοῦ ἀποκαλούμενου «κβαντικοῦ ἅλματος», κ.ἄ. στή «Νέα Ἐποχή» καί τή δημιουργία ἑνός νέου τύπου ἀνθρώπου.
Ἡ Συνδιάσκεψη διεπίστωσε ὅτι οἱ «θεραπεῖες» αὐτές (Ἀγγελοθεραπεία, Ἀγιουρβέδα, Ἀνθοϊάματα Μπάχ, Aura Soma, Ἀρωματοθεραπεία, Βελονισμός, Βιοενεργειακές Θεραπεῖες, Ἐσωτέρα Θεραπευτική, Κρανιοϊερή Θεραπεία, Κρυσταλλοθεραπεία, Ὁμοιοπαθητική, Ρέϊκι, Ρεφλεξολογία, Σιάτσου, ψευδοεπιστημονικές ψυχοθεραπεῖες κ.ἄ.) θεμελιώνονται σέ κοσμοθεωριακό ὑπόβαθρο, τό ὁποῖο εἶναι ἀντίθετο καί ἀσυμβίβαστο μέ τήν Ὀρθόδοξη πίστη.
8. Ἡ εὐρεία διάδοσή τους ἐξελίσσεται σέ μεῖζον κοινωνικό πρόβλημα ἰατρικῆς καί φαρμακευτικῆς φύσεως μέ ἠθικές, κοι-νωνικές καί πνευματικές προεκτάσεις, θέτοντας ἐνίοτε σέ κίνδυνο ἀνθρώπινες ζωές. Δημιουργεῖ ἐπίσης σοβαρά πνευματικά καί ποιμαντικά προβλήματα.
Ἡ Πολιτεία, καθώς ἐγγυᾶται – καί διά τοῦ Συντάγματος – τό ἔννομο ἀγαθό τῆς ὑγείας, τό ὁποῖο τίθεται ἐν κινδύνῳ ἀπό τίς προαναφερθεῖσες «θεραπεῖες», ὀφείλει νά δράσει καί πρακτικά γιά τή διασφάλισή του.
Οἱ «θεραπεῖες» αὐτές ἀπειλοῦν μέ ἀλλοίωση τό Ὀρθόδοξο φρόνημα. Ἀποτελοῦν δυνητικά «γέφυρες», πού μποροῦν νά φέρουν σέ ἐπαφή ἀνύποπτους Ὀρθοδόξους χριστιανούς μέ τίς ἀνατολικές θρησκεῖες καί τόν Ἀποκρυφισμό.
9. Οἱ λεγόμενες ἐναλλακτικές θεραπεῖες ἤ σύμφωνα μέ τόν Ἰατρικό Σύλλογο Ἀθηνῶν «Ἀνορθόδοξες Θεραπευτικές Μέθοδοι» (ΑΝ.ΘΕ.Μ.), στίς ὁποῖες κυριαρχεῖ μιά μεταφυσικῆς τάξεως ἐνέργεια, στηρίζονται σέ πεπαλαιωμένα καί μυθώδη δεδομένα. Λείπει σ’ αὐτές ἡ αὐστηρή ἐπιστημονική μεθοδολογία. Βασίζονται σέ ἀναπόδεικτες ἀρχές, οἱ ὁποῖες κατά κανόνα εὑρίσκονται στόν χῶρο τοῦ φανταστικοῦ. Δέν ἀξιοποιοῦν τίς σύγχρονες ἐξελίξεις καί μεθόδους τῆς ἐπιστήμης καί ὡς ἐκ τούτου χαρακτηρίζονται, ἀπό ἐπίσημους ἑλληνικούς καί διεθνεῖς ἰατρικούς φορεῖς καί συλλόγους, ὡς ψευδοεπιστῆμες.
Σύμφωνα μέ τούς ἀνωτέρω ἐπιστημονικούς φορεῖς, τό τυχόν θεραπευτικό ἀποτέλεσμα, ἐάν καί ἐφ’ ὅσον ὑπάρχει, ἐκδηλώνεται συνήθως σέ αὐτοϊάσιμα, ψυχοσωματικά καί νευροφυτικά νοσήματα. Ὀφείλεται στόν μηχανισμό τοῦ εἰκονικοῦ φαρμάκου (placebo), τό ὁποῖο δρᾶ μέσῳ αὐθυποβολῆς. Ἡ Κλασσική Ἰατρική εἶναι ἐφηρμοσμένη ἐπιστήμη, ἡ ὁποία διαρκῶς ἐρευνᾶ καί προοδεύει, προσφέροντας οὐσιαστική φροντίδα σέ ἑκατομμύρια ἀσθενῶν.
10. Την Συνδιάσκεψη ἀπασχόλησαν ἐπίσης καί οἱ τελούμε-νες «θεραπεῖες» στίς ὁμάδες τοῦ εὐρύτερου Προτεσταντικοῦ χώ-ρου (Νεοπεντηκοστιανοί, «Χαρισματικοί»,Christian Science κλπ.), ἀλλά καί σέ αὐτές τοῦ Ρωμαιοκαθολικισμοῦ, στό βαθμό πού ἔχει υἱοθετήσει προτεσταντικές «χαρισματικές» πρακτικές. Ἀπό τίς ὑποτιθέμενες θεραπεῖες στούς παραπάνω χώρους, δέν ἀπουσιά-ζουν «θεραπεῖες» κατά παραγγελίαν (φαινόμενα ἀπάτης), ἕνα εἶδος «σόου», πού ὄχι μόνο δέν προσφέρει πραγματική ἴαση, ἀλ-λά ἀντιθέτως γίνεται ἀντικείμενο αὐστηρῆς κριτικῆς καί ἀπό ἄλλες ὁμάδες τοῦ ἰδίου χώρου.
11. Οἱ ψευδοθεραπεῖες, εἴτε πεντηκοστιανικοῦ εἴτε νεοεπο-χίτικου τύπου, θεωροῦνται ἤ περιπτώσεις καλυμμένης ἀπάτης, ἤ φαινόμενα ψυχολογικῆς ὑποβολῆς ἤ κακέκτυπες ἀπομιμήσεις θαυμαστῶν βιβλικῶν θεραπειῶν, χωρίς νά ἀποκλείεται καί ἡ περίπτωση δαιμονικῆς συνεργείας. Ὡς τέτοιες ἀποτελοῦν σημεῖα τοῦ Ἀντιχρίστου.
Ἡ βασική τους διαφορά μέ τίς θαυματουργικές θεραπεῖες τῶν Ἁγίων εἶναι ὅτι γίνονται μέ ἀπώτερο σκοπό νά παραπλανήσουν καί νά ἀπομακρύνουν τόν ἄνθρωπο ἀπό τόν μόνο ἀληθινό Ἰατρό ψυχῶν καί σωμάτων, τόν Ἰησοῦν Χριστόν.
12. Ὁ ἄνθρωπος ὡς δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, εἶναι ὁλοκλη-ρωμένος καί πραγματικά θεραπευμένος, κατά τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, μόνο στήν πλήρη ἕνωσή του μέ τόν Ἰησοῦν Χριστόν, μέσα στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
Ἡ Συνδιάσκεψη ἐγκρίνει ὁμοφώνως τά ὡς ἄνω Πορίσματα καί ἐξουσιοδοτεῖ τόν Πρόεδρο αὐτῆς νά τά ὑπογράψει.
Ὁ Πρόεδρος τῆς Συνδιασκέψεως
+ Ὁ Θεσσαλονίκης Ἄνθιμος
Οἱ Ἐντεταλμένοι τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Μητροπολίτης Κυδωνίας καί
Ἀποκορώνου Δαμασκηνός
Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος
Προτέριος
Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, Ἀρχιεπίσκοπος Λύδδης Δημήτριος
Πατριαρχείου Ρωσίας, Ἡγούμενος Θεοφάνης Λουκιάνωφ
Πατριαρχείου Σερβίας, Ἐπίσκοπος Ἔγγρας Πορφύριος
Πατριαρχείου Ρουμανίας, Καθηγητής Κυπριανός Στρέτζα
Ἐκκλησίας Κύπρου, Πρωτοπρ. Δημήτριος Κωστόπουλος
Ἐκκλησίας Ἑλλάδος, Πρωτοπρ. Κυριακός Τσουρός
Ἐκκλησίας Πολωνίας, Πρωτοπρ. Ἀνδρέας Λέφτσιακ
Ὁ Πρόεδρος τῆς Συνδιασκέψεως
+ Ὁ Θεσσαλονίκης Ἄνθιμος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.