Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018

Κυριακή κζ΄ ἐπιστολῶν (Ἐφεσ. ς΄ 10-17)

www.osotir.org
Ὁ ἀόρατος πόλεμος
1.      ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ
ἀπόστολος Παῦλος στὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα αὐτῆς τῆς Κυριακῆς ἀναφέρεται στὸ σκληρὸ πνευματικὸ πόλεμο ποὺ ἔχουμε ὅλοι οἱ πιστοὶ μὲ τὸ μισάνθρωπο ἐχθρό μας, τὸ διάβολο. Καὶ μᾶς προτρέπει νὰ προβάλλουμε ἔντονη ἀντίσταση ἀπέναντί του.
Μᾶς λέει: Νὰ ἐνισχύεσθε μὲ τὴ δύναμη ποὺ σᾶς δίνει ἡ κοινωνία σας μὲ τὸν Κύριο καὶ πηγάζει ἀπὸ τὴν πανίσχυρη δύναμή του. Νὰ φορέσετε ὁλόκληρο τὸν ὁπλισμὸ μὲ τὸν ὁποῖο ὁπλίζει ὁ Θεὸς τοὺς στρατιῶτες του, γιὰ νὰ μπορεῖτε νὰ ἀντιστέκεστε στὰ πανοῦργα τεχνάσματα τοῦ διαβόλου. Διότι δὲν ἔχουμε νὰ παλέψουμε μὲ ἀντιπάλους ἴδιους μὲ μᾶς, μὲ αἷμα καὶ σάρκα σὰν τὴ δική μας. Ἀλλὰ ἡ πάλη καὶ ὁ πόλεμός μας εἶναι μὲ τὶς ἀρχές, μὲ τὶς ἐξουσίες, μὲ τὰ διαβολικὰ αὐτὰ τάγματα, μὲ τοὺς κοσμοκράτορες ποὺ ἐξουσιάζουν τὸ πλῆθος τῶν ἀνθρώπων ποὺ εἶναι βυθισμένοι στὸ ἠθικὸ σκοτάδι ποὺ ἐπικρατεῖ στὸν αἰώνα αὐτό. Καλούμαστε νὰ παλέψουμε μὲ τὰ πνευματικὰ ὄντα ποὺ εἶναι γεμάτα πονηριὰ καὶ κατοικοῦν ἀνάμεσα στὴ γῆ καὶ στὸν οὐρανό.
Ὅλοι οἱ πιστοὶ λοιπὸν καθημερινὰ βρισκόμαστε σὲ ἐμπόλεμη κατάσταση. Διεξάγουμε διαρκῶς ἕναν ἀόρατο πόλεμο, λυσσώδη καὶ ἐξοντωτικό. Ἔχουμε νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὸν χειρότερο ἐχθρό, τὸν ἀνθρωποκτόνο διάβολο, ὁ ὁποῖος δὲν παύει νὰ μᾶς πολεμᾶ. Ἐπειδὴ ἔχασε τὴ μάχη στὸν οὐρανὸ καὶ μισεῖ τὸν Θεό, θέλει νὰ ἐξοντώσει ἐμᾶς, τὰ ἐπίγεια δημιουργήματά του. Σὰν λιοντάρι ποὺ βρυχᾶται καὶ ὠρύεται, ἐπιχειρεῖ διαρκῶς νὰ μᾶς καταπιεῖ καὶ νὰ μᾶς ὁδηγήσει στὴν αἰώνια κόλαση. Καὶ μᾶς κυνηγᾶ ἀσταμάτητα, μᾶς πολιορκεῖ ἀδίστακτα, θέλει τὴν καταστροφή μας. Ἐκτοξεύει τὰ πεπυρωμένα βέλη του καὶ περιμένει νὰ ὑποκύψουμε, νὰ συμβιβα­στοῦμε μαζί του· ἄλλοτε μὲ τὰ θέλγητρα τοῦ κόσμου καὶ ἄλλοτε μὲ τὰ φόβητρα καὶ τὸ διωγμό. Ἄλλοτε κρύβεται γιὰ νὰ ἐφησυχάσουμε, καὶ μᾶς αἰφνιδιάζει ἀμέριμνους. Κάποτε μᾶς παρακινεῖ στὴν ἀ­ναβολή, στὴν ἀμέλεια, σὲ μικροϋποχωρήσεις· κι ἄλλοτε συκοφαντεῖ τὴν ἀρετή, γιὰ νὰ μᾶς ὁδηγήσει τελικὰ στὴν πτώση, στὴν ἀπόγνωση, στὸ θάνατο. Μὴν ξεγελιόμαστε λοιπόν. Ἔχουμε πόλεμο. Πόλεμο διαρκή. Νὰ τὸ συνειδητοποιήσουμε. Καὶ νὰ καταλάβουμε ὅτι ὁ διάβολος δὲν ἔχει τίποτε καλὸ νὰ μᾶς δώσει. Θέλει μόνο τὸ κακό μας, τὴν καταστροφή μας, τὴν ἐπίγεια καὶ τὴν αἰώνια.
2.      Η ΠΑΝΟΠΛΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Στὴ συνέχεια ὁ ἀπόστολος Παῦλος μᾶς συνιστᾶ νὰ ὁπλισθοῦμε μὲ τὴν πανοπλία ποὺ μᾶς χαρίζει ὁ Θεός. Λέει συγκεκριμένα: Ἐπειδὴ ὁ ἀγώνας αὐτὸς εἶναι φοβερός, γι’ αὐτὸ πάρτε πάνω σας καὶ φορέστε τὴν πανοπλία ποὺ δίνει ὁ Θεός, γιὰ νὰ μπορέσετε νὰ ἀντισταθεῖτε τὴν ἡμέρα ποὺ ὁ πειρασμὸς θὰ σᾶς προσβάλει μὲ δύναμη. Κι ἀφοῦ ἐπιτελέσετε μὲ ἀκρίβεια ὅλα τὰ ­καθήκοντά σας, νὰ σταθεῖτε στὴ θέση σας καὶ νὰ τὴν κρατήσετε καλά.
Σταθεῖτε λοιπὸν στὴν παράταξη τοῦ ἀγώνα. Ζωσθεῖτε τὴν ἀλήθεια ὡς ζώνη, ὥστε ὁ φωτισμὸς τῆς ἀλήθειας νὰ σᾶς δίνει πνευματικὴ δύναμη καὶ εὐκινησία. Βάλτε ὡς θώρακα τὴ δικαιοσύνη, ὥστε νὰ εἶστε ἀπλήγωτοι ἀπὸ κάθε βέλος ἀδικίας καὶ νὰ μὴν παρασύρεσθε σὲ κανένα ἄδικο ἔργο ἐναντίον τῶν ἀνθρώπων γύρω σας. Φορέστε στὰ πόδια σας ὡς ὑποδήματα ποὺ διευκολύνουν νὰ περπατᾶτε ἐλεύθερα, τὴν ἑτοιμότητα ποὺ δίνει στὴν ψυχὴ ἡ τήρηση τοῦ Εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης. Μαζὶ μὲ ὅλα αὐτὰ νὰ πάρετε πάνω σας καὶ νὰ φορέσετε ὡς θυρεὸ τὴν πίστη, μὲ τὴν ὁποία θὰ μπορέσετε νὰ σβήσετε ὅλους τοὺς καυστικοὺς πειρασμοὺς τοῦ πονηροῦ, ποὺ μοιάζουν μὲ πύρινα βέλη. Καὶ νὰ δεχθεῖτε ὡς περικεφαλαία τὴν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας, ὥστε ὁ νοῦς σας νὰ περιφρουρεῖται ἀπὸ ἀγαθοὺς λογισμούς, τοὺς ὁποίους ἐμπνέει ἡ χριστιανικὴ ἐλπίδα. Πάρτε καὶ τὸ μαχαίρι ποὺ δίνει τὸ Ἅγιον Πνεῦμα καὶ τὸ ὁποῖο εἶναι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ.
Στὸ δεύτερο αὐτὸ τμῆμα τοῦ ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος ὁ θεόπνευστος ἀπόστολος μᾶς προτρέπει νὰ ὁπλιστοῦμε μὲ τὴν ­πανοπλία τοῦ Θεοῦ. Μᾶς ἀναφέρει τὰ πνευματικὰ ὅπλα ποὺ μᾶς χαρίζει ὁ Θεός, ὥστε νὰ μπορέσουμε νὰ ἀντισταθοῦμε στὶς μεθοδεῖες τοῦ διαβόλου. Τὰ ὅπλα μας αὐτὰ εἶναι ἡ ἀλήθεια, ἡ δικαιοσύνη, ἡ ἑτοιμότητα, ἡ πίστη, ἡ ἐλπίδα τῆς σωτηρίας, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ.
Μέσα σὲ λίγες γραμμὲς βέβαια δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ τὰ ἀναπτύξουμε ἕνα πρὸς ἕνα. Αὐτὸ ὅμως ποὺ πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ κατανοήσουμε ὅλοι μας εἶναι ὅτι πρέπει νὰ τὰ χρησιμοποιοῦμε ­διαρκῶς καὶ μ’ αὐτὰ νὰ ἀντιστεκόμαστε στὸ διάβολο. Καὶ ταυτόχρονα νὰ ἀποφεύγουμε τὶς ἀφορμὲς τῶν πειρασμῶν. Ξέρει ὁ καθένας μας πότε, ποῦ καὶ πῶς μᾶς πολεμᾶ ὁ διάβολος. Ἂς ἀποφεύγουμε λοιπὸν τὶς αἰτίες ποὺ μᾶς ὁδηγοῦν στὴν ἁμαρτία. Καὶ ἰδιαιτέρως ἂς προσέξουμε τὰ ἀδύνατα σημεῖα μας. Σ’ αὐτὰ μᾶς πολεμᾶ περισσότερο ὁ διάβολος. Γι’ αὐτὸ ἂς πάρουμε τὰ μέτρα μας. Ὄχι διάλογο μὲ τὸν πειρασμό. Ἀλλὰ μὲ γενναῖο φρόνημα, μὲ ἐγρήγορση, ἑτοιμότητα καὶ ἄμεση ἀντίδραση νὰ ἀποκρούουμε τὰ πεπυρωμένα βέλη του. Καὶ τὸ σπουδαιότερο, νὰ χρησιμοποιοῦμε τὰ ἁγιαστικὰ μέσα τῆς Ἐκκλησίας μας, τὰ ἱερὰ Μυστήρια, τὴν προσευχή, τὴ νηστεία, τὴ μετάνοια. Καὶ ὁ παντοδύναμος Θεὸς θὰ συντρίψει τὸ διάβολο κάτω ἀπὸ τὰ πόδια μας πολὺ γρήγορα. Ἀρκεῖ ἐμεῖς νὰ ἀντιστεκόμαστε καὶ νὰ ἀγωνιζόμαστε.
Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα
Ἀδελφοί, ἐνδυναμοῦσθε ἐν Κυρίῳ καὶ ἐν τῷ κράτει τῆς ἰσχύος αὐτοῦ. ἐνδύσασθε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸ δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρὸς τὰς μεθοδείας τοῦ διαβόλου· ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις. διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ, ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ καὶ ἅπαντα κατεργασάμενοι στῆναι. στῆτε οὖν περιζωσάμενοι τὴν ὀσφὺν ὑμῶν ἐν ἀληθείᾳ, καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν θώρακα τῆς δικαιοσύνης, καὶ ὑποδησάμενοι τοὺς πόδας ἐν ἑτοιμασίᾳ τοῦ εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης, ἐπὶ πᾶσιν ἀναλαβόντες τὸν θυρεὸν τῆς πίστεως, ἐν ᾧ δυνήσεσθε πάντα τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ τὰ πεπυρωμένα σβέσαι· καὶ τὴν περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου δέξασθε, καὶ τὴν μάχαιραν τοῦ Πνεύματος, ὅ ἐστι ρῆμα Θεοῦ.
https://www.osotir.org/2018/11/27/o-aoratos-polemos/   (2 Δεκ 2018   38)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.