Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020

Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Η πορεία από το «κατ’εικόνα» στο «καθ’ομοίωσιν»

ekklisiaonline.gr
«Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Κυριακῇ πρώτῃ τῶν Νηστειῶν, ἀνάµνησιν ποιούµεθα τῆς ἀναστηλώσεως τῶν ἁγίων καί σεπτῶν εἰκόνων, γενοµένης παρά τῶν ἀειµνήστων Αὐτοκρατόρων Κωνσταντινουπόλεως Μιχαήλ καί τῆς µητρός αὐτοῦ Θεοδώρας, ἐπί Πατριαρχείας τοῦ ἁγίου καί ὁµολογητοῦ Μεθοδίου».
Ἀγαπητοί µου ἀδελφοί,
Βρισκόµαστε ἤδη, µέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, στό τέλος τῆς πρώτης ἑβδοµάδος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τῆς πνευµατικῆς καί κατανυκτικῆς αὐτῆς περιόδου, πού µᾶς προετοιµάζει ψυχικά καί σωµατικά γιά τήν ὑποδοχή τῶν Ἁγίων Παθῶν καί τῆς ἐνδόξου Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Πρῶτος σταθµός σέ αὐτό τό πνευµατικό ταξίδι ἀποτελεῖ ἡ σηµερινή ἑορτή τῆς ἀναστηλώσεως τῶν Ἁγίων Εἰκόνων, ενῶ µέ τούς παραπάνω λόγους, ὁ ἱερός Συναξαριστής µᾶς εἰσαγάγει στό νόηµα τοῦ ἑορτασµοῦ τῆς σηµερινής µεγάλης ἡµέρας τοῦ θριάµβου τῆς Ὀρθοδόξου πίστεώς µας, γνωστής καί ὡς «Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας»..
Γνωρίζουµε ἀπό τήν Ἑκκλησιαστική µας ἱστορία ὅτι ἡ Ἁγία Ἑβδόµη Οἰκουµενική Σύνοδος, πού συγκλήθηκε στήν Νίκαια τῆς Βιθυνίας τό 787 µ.Χ., καταδίκασε τήν αἵρεση τῶν Εἰκονοµάχων, οἱ ὁποῖοι µάχονταν τήν τιµή καί προσκύνηση τῶν ἱερῶν Εἰκόνων ὡς εἰδωλολατρική ἔκφραση. Αὐτή ἡ αἵρεση εἴχε διχάσει τόν Ὀρθόδοξο πιστό λαό καί ὁδήγησε σέ φοβερούς διωγµούς ἐκείνων πού τιµοῦσαν τίς Εἰκόνες καί ἔµεναν πιστοί στήν ἐπί αἰῶνες διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας µας.
Μετά ἀπό διώξεις, βασανιστήρια, µαρτύρια καί κακουχίες πού ὑπέστησαν οἱ πιστοί Χριστιανοί, ἦρθε ἡ στιγµή τῆς ἱερᾶς δικαιώσεως, ὅταν ἡ Αὐτοκράτειρα Ἁγία Θεοδώρα, ὡς Ἐπίτροπος τοῦ ἀνήλικου γιοῦ της Μιχαήλ, συγκάλεσε Σύνοδο τό ἔτος 843 µ. Χ. στήν Κωνσταντινούπολη, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Πατριάρχου Μεθοδίου. Ἡ Σύνοδος αὐτή ἀποκατέστησε ὁριστικά τήν τιµή καί προσκύνηση τῶν ἱερῶν Εἰκόνων, ἐπικυρώνοντας τόν Ὅρο τῆς Ζ΄ Οἰκουµενικῆς Συνόδου, ὁ ὁποῖος µεταξύ ἄλλων διετράνωνε ὅτι: «µέσῳ τῆς προσκύνησης τῶν εἰκόνων λατρεύουµε τόν Θεό καί τιµοῦµε τούς ἁγίους Του ἀφοῦ ἡ τῆς εἰκόνος τιµή ἐπί τό πρωτότυπον διαβαίνει. Ὅποιος προσκυνᾷ τήν εἰκόνα, προσκυνᾷ τήν ὑπόσταση τοῦ εἰκονιζοµένου.»
Ἀγαπητοί µου ἀδελφοί,
Ἡ Ὀρθόδοξος µας πίστη εἶναι τό µεγαλύτερο δῶρο πού µᾶς ἔχει δώσει ὁ Θεός διά τοῦ Ἁγίου Βαπτίσµατος. Γνωρίζουµε ὅτι εἴµαστε πλασµένοι «κατ’εἰκόνα καί καθ’ὁµοίωσιν Θεοῦ». Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία µᾶς καλεῖ, νά διατηρήσουµε ἀµόλυντη τήν ἐσωτερική µας εἰκόνα, τό δοσµένο «κατ’ εἰκόνα», στοχεύοντας στό «καθ’ ὁµοίωσιν», πού εἶναι κατά τούς Ἁγίους καί Θεοφόρους Πατέρες, ὁ τελικός στόχος τοῦ ἀνθρώπου, ἡ κατάκτηση τοῦ Παραδείσου, ἡ θέωση.
Γιά νά πορευθοῦµε ὅµως ἀπό τό «κατ’εἰκόνα» στό «καθ’ὁµοίωσιν» χρειάζεται πνευµατικός ἀγῶνας καί ψυχική κάθαρση, δωρεές πού µᾶς δίνονται µόνο µέσα ἀπό τήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτό ὀνοµάζεται «Ὀρθοπραξία». Δηλαδή ὁ συνδυασµός τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως µέ τήν πράξη. Καί ὅταν λέµε «πράξη» ἐννοοῦµε τήν πνευµατική ζωή, τήν συµµετοχή µας στά ἱερά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, στίς ἱερές Ἀκολουθίες πού ἰδιαιτέρως µᾶς προσφέρει ἡ περίοδος τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τήν ἄσκηση τῆς Νηστείας καί ἀσφαλῶς τήν ἀρετή τῆς ἐλεηµοσύνης. Ἄλλωστε, ὅπως λέγει ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος: «οὕτω καί ἡ πίστις, ἐάν µή ἔργα ἔχῃ, νεκρά ἐστι καθ’ ἑαυτήν» (Ἰακώβ. 2, 17).
Μέσα σέ αὐτό τό θριαµβευτικό πνεῦµα τῆς σηµερινῆς Ἑορτῆς τῆς Ὀρθοδοξίας µας, εὔχοµαισέ ὅλους κάθε εὐλογία ἀπό τόν Πανάγιο Θεό, καλή δύναµη στόν ἀγῶνα τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, καί σᾶς παρακαλῶ νά µήν ξεχνοῦµε ποτέ τούς ἀδελφούς µας πού ἔχουν ἀνάγκη. Αὐτούς πού ἀντιµετωπίζουν πολλές δυσκολίες ὥστε νά ἀνταπεξέλθουν στήν καθηµερινότητα τοῦ βίου. Αὐτό εἶναι τό ἔργο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας µας, τό ἔργο πού ἐπιτελεῖται σέ κάθε Κοινότητά µας καί τό ἔργο πού ἀθόρυβα ἐπιτελεῖ καθηµερινά ἡ Ἱερά µας Μητρόπολις, µέσω τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος. Σᾶς παρακαλῶ λοιπόν ὅλους νά συνεισφέρετε, κατά τό δυνατόν, στόν δίσκο πού θά περιαχθεῖ εὐθύς ἀµέσως ἀπό τά µέλη τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος τῆς Ἐνορίας σας, πρός ἐνίσχυση τῶν Κοινωνικῶν ὑπηρεσιῶν καί τῶν φιλανθρωπικῶν προγραµµάτων τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης.
Χρόνια πολλά! Καλόν πνευµατικόν ἀγῶνα,
Μετά πατρικῆς ἀγάπης καί διαπύρων εὐχῶν,
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† ὁ Νέας Ἰερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.