Κυριακή 3 Ιουνίου 2018

Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων (Ἑβρ. ια΄ 33 – ιβ΄ 2)

www.osotir.org
Σύννεφο Ἁγίων!
«Τοσοῦτον ἔχοντες περικείμενον ἡμῖν νέφος μαρτύρων…»
Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων σήμερα. Ἑορτάζουμε ὅλους τοὺς Ἁγίους μαζί, καὶ ἐκείνους ποὺ ἔχουν ἰδιαίτερη ἡμέρα ἑορτῆς μέσα στὸ ἔτος, ἀλλὰ καὶ ὅσους ἀγνοοῦμε καὶ τοὺς γνωρίζει ὁ Θεός. 
Ὁ ἀπόστολος Παῦλος στὸ σημερινὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα τοὺς ὀνομάζει στὸ σύνολό τους «νέφος μαρτύρων», δηλαδὴ σύννεφο Ἁγίων. 
Μὲ τὴ λέξη «μάρτυρες» ἐννοοῦνται ὄχι μόνο οἱ ἅγιοι Μάρτυρες, ὅσοι δηλαδὴ θυσίασαν τὴ ζωή τους γιὰ τὴν ἀγάπη τους πρὸς τὸν Θεό, ἀλλὰ ὅλοι γενικὰ οἱ Ἅγιοι. Διότι ὅλοι «ἐμαρτυρήθησαν διὰ τῆς πίστεως»· δηλαδὴ γιὰ τὴ μεγάλη πίστη τους ἔλαβαν ἐγκωμιαστικὴ μαρτυρία ἀπὸ τὸν Θεὸ ἢ καὶ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους.
Μὲ αὐτὴ λοιπὸν τὴν ἀφορμὴ ἂς δοῦμε σήμερα γιατί οἱ Ἅγιοι Πάντες ὀνομάζονται «νέφος» καὶ τί σημαίνει αὐτὸ γιὰ τὴ ζωή μας.
1.      Πλῆθος ἀναρίθμητο ποὺ δροσίζει τοὺς πιστοὺς
Μπορεῖ κανεὶς νὰ μετρήσει τὶς σταγόνες τῆς βροχῆς ποὺ προέρχονται ἀκόμη καὶ ἀπὸ ἕνα μικρὸ σύννεφο; Ἀδύνατο! Εἶναι ἀναρίθμητες! Κι ἐδῶ δὲν πρόκειται γιὰ συννεφάκι ἀλλὰ γιὰ «τοσοῦτον νέφος», ὅπως γράφει ὁ ἀπόστολος Παῦλος· τόσο μεγάλο καὶ πυκνὸ σύννεφο. Ὁ ἅγιος Ἀπόστολος ἀναφέρεται στοὺς δικαίους τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Ἀλλὰ ἀπὸ τότε πόσες χιλιάδες ἔχουν προστεθεῖ! Ὑπολογίζεται ὅτι μόνο κατὰ τοὺς τρεῖς αἰῶνες τῶν διωγμῶν οἱ πιστοὶ ποὺ μαρτύρησαν, ἔφθασαν τὰ 11.000.000! Ἀπὸ τότε ἀναδείχθηκαν πλῆθος Ἅγιοι: ὅσιοι ἀσκητές, φλογεροὶ ἱεραπόστολοι, ἔγγαμοι καὶ ἄγαμοι, φτωχοὶ καὶ πλούσιοι, αὐτοκράτορες καὶ ἄσημοι κατὰ κόσμον! Μάλιστα οἱ Μάρτυρες τοῦ 20οῦ αἰώνα στὰ ἀθεϊστικὰ καθεστῶτα τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης ὑπολογίζονται σὲ ἀρκετὰ ἑκατομμύρια! Καὶ συνεχῶς προστίθενται νέοι Ἅγιοι: οἱ ἅγιοι Παΐσιος, Πορφύριος, Ἰάκωβος, ἡ ἁγία Σοφία τῆς Κλεισούρας…
Ἀλλὰ οἱ γνωστοί μας Ἅγιοι εἶναι ἁπλῶς ἕνα δεῖγμα ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν Ἁγίων, τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ ποὺ ἀναγεννήθηκαν κατὰ τὴν παρούσα ζωὴ καὶ εὐαρέστησαν στὸν Θεό. Οἱ Ἅγιοι Πάντες εἶναι πάρα πολλοί.
Ὀνομάζονται ὅμως σύννεφο καὶ γιὰ ἕναν ἄλλο λόγο: διότι εὐεργετοῦν τοὺς πιστοὺς ποὺ ἀγωνίζονται ἀκόμη στὴ γῆ. «Ὥσπερ τις νεφέλη ἡ μνήμη τῶν μαρτύρων ἀναψύχει ἡμᾶς», ἑρμηνεύει ὁ ἅγιος Θεοφύλακτος Ἀχρίδος. Σὰν ἕνα σύννεφο ἡ μνήμη τῶν Ἁγίων μᾶς χαρίζει ἀναψυχή: Μᾶς δροσίζει στὸν καύσωνα τῶν πειρασμῶν καὶ τῶν θλίψεων, μᾶς σκεπάζει, μᾶς ξεκουράζει.
Ἀλλὰ τὸ ἀκόμη πιὸ παρήγορο εἶναι ὅτι τὸ σύννεφο αὐτὸ δὲν βρίσκεται ψηλὰ στὸν οὐρανό, ἀλλὰ εἶναι «περικείμενον ἡμῖν»· μᾶς περιβάλλει ἀπὸ παντοῦ, μᾶς χαρίζει κάθε προστασία! Οἱ Ἅγιοι εἶναι πολὺ κοντά μας. Δὲν μᾶς ἔχουν ξεχάσει μέσα στὴ δόξα τοῦ οὐρανοῦ ποὺ προγεύονται, ἀλλὰ παρακολουθοῦν μὲ πολὺ ἐνδιαφέρον τὸν ἀγώνα μας καὶ προσεύχονται γιὰ μᾶς.
2.      Μίμηση τῶν Ἁγίων καὶ ἐπίκληση τῶν πρεσβειῶν τους
Τί σημαίνει γιὰ τὴ ζωή μας αὐτὴ ἡ ἀλήθεια; Τὸ διατυπώνει πολὺ ὡραῖα ὁ ἀπόστολος Παῦλος: Ἀφοῦ λοιπὸν ἔχουμε τόσο μεγάλο σύννεφο Ἁγίων νὰ μᾶς περιβάλλει, ἂς τρέχουμε τὸν ἀγώνα ποὺ ἔχουμε μπροστά μας μὲ ὑπομονή. Δηλαδὴ εἶναι σὰν νὰ μᾶς λέει ὁ ἅγιος Ἀπόστολος: Ἂς ἀκολουθήσουμε τὸ παράδειγμά τους. Πρῶτα-πρῶτα νὰ μελετοῦμε τοὺς Βίους τῶν Ἁγίων. Νὰ φέρουμε στὴ μνήμη μας τοὺς μεγάλους ἀγῶνες καὶ τὴν ἄσκησή τους, τὶς ἐξαίρετες ἀρετές τους. Ἔλεγε χαριτωμένα ὁ ἅγιος Παΐσιος ὅτι οἱ Βίοι τῶν Ἁγίων εἶναι ἡ βιταμίνη τῆς ψυχῆς. Οἱ Ἅγιοι ἦταν ἄνθρωποι σὰν κι ἐμᾶς. Ἀντιμετώπισαν πολλὲς θλίψεις καὶ πειρασμούς, ἀλλὰ ἔδειξαν μεγάλη πίστη καὶ ὑπομονή. Ἐφάρμοσαν μὲ ἀκρίβεια τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Οἱ Ἅγιοι διακηρύττουν ὅτι οἱ ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ μποροῦν νὰ ἐφαρμοσθοῦν καὶ χαρίζουν τὴν ἀληθινὴ εὐτυχία. Μᾶς δείχνουν τὸν δρόμο ποὺ ὁδηγεῖ στὸν Παράδεισο. Μᾶς διδάσκουν πῶς νὰ ἀντιμετωπίζουμε τὴν κάθε δοκιμασία. Μᾶς δίνουν ἐλπίδα γιὰ τὴν τελικὴ νίκη. Εἶναι τὰ πιὸ δυνατὰ πρότυπά μας, μετὰ τὸν Κύριο.
Ἀλλὰ εἴπαμε ὅτι εἶναι καὶ οἱ συμπαραστάτες καὶ πρεσβευτές μας. Λοιπόν, νὰ ἐπικαλούμαστε τὶς ἰσχυρὲς πρεσβεῖες τους. Νὰ τοὺς μιλᾶμε καθημερινά, ἰδιαίτερα στοὺς Ἁγίους ποὺ πιὸ πολὺ εὐλαβούμαστε, μάλιστα στὸν ἅγιο προστάτη μας· νὰ τοὺς ἀγαπήσουμε, νὰ τοὺς βάλουμε στὴ ζωή μας. Οἱ Ἅγιοι εἶναι ἡ Ἄμεση Δράση τοῦ οὐρανοῦ. Οἱ Ἅγιοι εἶναι τὰ μεγαλύτερα ἀδέλφια μας, οἱ στοργικοὶ προστάτες τῶν εὐσεβῶν· εἶναι τὰ ἐκλεκτὰ παιδιὰ τοῦ Θεοῦ ποὺ βρίσκονται πολὺ κοντά μας καὶ πολὺ κοντὰ στὸν θρόνο τοῦ Θεοῦ.
Σήμερα εἶναι μεγάλη μέρα γιὰ τὴν Πίστη μας. Σήμερα γιορτάζει ὁλόκληρη ἡ πνευματική μας οἰκογένεια. Σήμερα ἡ Ἐκ­κλησία φοράει τὸν πιὸ ἐπίσημο στολισμό της, προβάλλει τὰ πιὸ ἐκλεκτὰ παιδιά της. Κάθε Ἅγιος εἶναι ἕνας πολύτιμος λίθος στὸ βαρύτιμο πνευματικὸ ἔνδυμά της. Μακάρι, μὲ τὶς πρεσβεῖες τῶν Ἁγίων Πάντων, ν᾿ ἀποφασίσουμε ν᾿ ἀκολουθήσουμε τὰ βήματά τους καὶ νὰ προστεθοῦμε στὴν τιμημένη χορεία τους.
Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα
Αδελφοί, οἱ ἅγιοι πάντες διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόματα λεόντων, ἔσβεσαν δύναμιν πυρός, ἔφυγον στόματα μαχαίρας, ἐνεδυναμώθησαν ἀπὸ ἀσθενείας, ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ, παρεμβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων· ἔλαβον γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τοὺς νεκροὺς αὐτῶν· ἄλλοι δὲ ἐτυμπανίσθησαν, οὐ προσδεξάμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν, ἵνα κρείττονος ἀναστάσεως τύχωσιν· ἕτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν καὶ μαστίγων πεῖραν ἔλαβον, ἔτι δὲ δεσμῶν καὶ φυλακῆς· ἐλιθάσθησαν, ἐπρίσθησαν, ἐπειράσθησαν, ἐν φόνῳ μαχαίρας ἀπέθανον, περιῆλθον ἐν μηλωταῖς, ἐν αἰγείοις δέρμασιν, ὑστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, ὧν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσμος, ἐν ἐρημίαις πλανώμενοι καὶ ὄρεσι καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς. Καὶ οὗτοι πάντες μαρτυρηθέντες διὰ τῆς πίστεως οὐκ ἐκομίσαντο τὴν ἐπαγγελίαν, τοῦ Θεοῦ περὶ ἡμῶν κρεῖττόν τι προβλεψαμένου, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσι. Τοιγαροῦν καὶ ἡμεῖς, τοσοῦτον ἔχοντες περικείμενον ἡμῖν νέφος μαρτύρων, ὄγκον ἀποθέμενοι πάντα καὶ τὴν εὐπερίστατον ἁμαρτίαν, δι᾿ ὑπομονῆς τρέχωμεν τὸν προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα, ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦν.
https://www.osotir.org/2018/05/31/sunnefo-agion/    (3 Ιουν 2018   62)     (14 Ιουν 2020   50)   (27 Ιουν 2021   21)   (19 Ιουν 2022    19/102)   (11 Ιουν 2023   16/141)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.