Τετάρτη 18 Αυγούστου 2021

Οι προσκλήσεις του Θεού

inpantanassis.blogspot.com

Ό Θεός καλεί τά παιδιά του μέσω πολλών φωνών, μέσω πολλών περιπτώσεων. Ιδού μερικές άπ’ αύτές:

Ή έσωτερική διά τής συνειδήσεως πρόσκλησις.

Ή διά τού λόγου τού Θεού εξωτερική πρόσκλησις.

Ή πρόσκλησις διά τών ταλαιπωριών τής ζωής.

Ή πρόσκλησις διά τών βασάνων τών άποθνησκόντων.

Ή πρόσκλησις διά τών ύπερφυσικών σημείων (θαυμάτων).

Ή πρόσκλησις διά τών βασάνων τών άνθρώπων κατά τήν εποχή τής έμφανίσεως τού άντιχρίστου.

Ή πρόσκλησις διά τού κηρύγματος τής Μελλούσης Κρίσεως.

Ό Θεός μάς άναζητεί, μάς καλεί, μάς κράζει, άλλά, έάν δέν θέλουμε νά καταλάβουμε, μάς άκολουθεΐ άπό πίσω μέ συμφορές καί στενοχώριες.

Όταν δέν άπαντούν πλέον οί άνθρωποι στήν πρόσκληση τής άγάπης τού Θεού, ονομάζουν σκληρό καί τραχύ τόν δρόμο τών έντολών Του.

Από το βιβλίο: ΒΙΟΣ, ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΡΟΥΜΑΝΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΜΠΟΚΑ (1910-1989) 

(Μετάφρασις άπό τά ρουμανικά ύπό μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου

http://inpantanassis.blogspot.com/2020/08/blog-post_70.html?m=1 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.