Σάββατο 8 Ιανουαρίου 2022

Κυριακή προ των Φώτων: «Μια νέα αρχή που οδηγεί στη σωτηρία μας» (Μαρκ. 1.1-8)

oikohouse.wordpress.com/

Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων

«Ἀρχή τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ ὡς γέγραπται ἐν τοῖς προφήταις· ἰδού ἐγώ ἀποστέλλω τόν ἄγγελόν μου πρό προσώπου σου».

Πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες ἑορτάσαμε, ἀδελφοί μου, τή γέννηση τοῦ Κυρίου, ἕνα γεγονός πού σηματοδοτεῖ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ μιά ἀλλαγή, μιά νέα ἀρχή στήν ἱστορία τοῦ κόσμου. Μιά ἀρχή ἀνάλογη μέ αὐτή γιά τήν ὁποία κάνει λόγο ὁ εὐαγγελιστής Μάρκος στήν ἀρχή τοῦ εὐ­αγγελίου του.

Γιατί ἡ ἐνανθρώπιση τοῦ Χριστοῦ δέν ἀποτελεῖ ἁπλῶς τήν ἀφετηρία καί τό σημεῖο ἐκκινήσεως τῶν γεγονότων πού θά μᾶς πα­ρουσιάσει στό εὐαγγέλιό του ὁ εὐαγγελιστής Μάρκος, ἀλλά ἀποτελεῖ αὐτή καθεαυτή ἀρχή τοῦ εὐαγγελίου, ἀρχή τῆς καλῆς ἀγγελίας πού ἔφερε μέ τή σάρκωσή του ὁ Χριστός στόν ἄνθρωπο καί τόν κόσμο.

Γιατί ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ τήν καλή ἀγγελία τῆς σωτηρίας καί τῆς ἀπαλλαγῆς τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τά δεσμά τῆς ἁ­μαρτίας καί τῆς καταδυναστεύσεώς του ἀπό τόν διάβολο, ἀποτελεῖ τήν καλή ἀγγελία γιά τήν ἀποκατάσταση τῶν σχέσεων τοῦ ἀν­θρώπου μέ τόν Θεό.

Ἡ ἀρχή τοῦ εὐαγγελίου εἶναι, λοιπόν, ὁ ἴδιος ὁ Χριστός πού τόν προσκυνήσαμε πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες ὡς νεογέννητο βρέφος στή Βηθλεέμ, πού τόν εἴδαμε νά τόν ἀναζητοῦν ἐναγωνίως ὁ Ἰωσήφ καί ἡ Παναγία Μητέρα του στόν ναό τοῦ Σολομῶντος, καί θά τόν δοῦμε νά ἐμφανίζεται καί πάλι στίς ὄχθες τοῦ Ἰορδάνου γιά νά βαπτισθεῖ ἀπό τόν προφήτη καί πρόδρομό του, τόν Ἰωάννη, γιά τόν ὁποῖο ἐπαναλαμβάνει στήν ἀρχή τοῦ εὐαγγελίου του ὁ Μάρκος τά λόγια τῶν προφητῶν: «ἰδού ἐγώ ἀποστέλλω τόν ἄγγελόν μου πρό προσώπου σου».

Ἄγγελος τῆς καλῆς εἰδήσεως ὁ τίμιος Πρόδρομος, γιατί αὐτός εἶναι πού θά δείξει στόν κόσμο τόν Χριστό, τήν ἀρχή τοῦ εὐαγγελίου, καί θά κοινοποιήσει στούς πάντες τήν καλή εἴδηση τῆς παρουσίας του, πού θά φέρει τή λύτρωση.

Καί ἡ ἀρχή τοῦ εὐαγγελίου γίνεται ὁρατή στίς ὄχθες τοῦ Ἰορδάνου, καθώς ὁ Χριστός βαπτίζεται γιά νά δείξει καί σέ μᾶς, γιά νά δείξει σέ ὅλο τόν κόσμο, τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο μποροῦμε νά κάνουμε τή νέα ἀρχή, μποροῦμε νά γίνουμε μέτοχοι τῆς καλῆς εἰ­δήσεως, μέτοχοι τοῦ εὐαγγελίου του, πού θά μᾶς ὁδηγήσει στή σωτηρία μας.

Γιατί, ἐάν ἐκεῖνος θά βαπτισθεῖ καί θά ἀνέλθει ἀμέσως ἀπό τοῦ ὕδατος ὡς ἀναμάρτητος, ἡ δική του βάπτιση ὑποδεικνύει σέ μᾶς τόν τρόπο τῆς ἀπαλλαγῆς ὄχι μόνο ἀπό τήν προπατορική ἁμαρτία πού φέρουμε ἀλλά καί ἀπό κάθε ἁμαρτία στήν ὁποία περιπίπτουμε. Μᾶς ὑποδεικνύει τό βάπτισμα δι᾽ ὕδατος καί πνεύματος διά τοῦ ὁποίου ἀπαλασσόμεθα ἀπό τόν ρύ­πο τῆς παλαιᾶς ἁμαρτίας καί ἀξιωνόμαστε νά δεχθοῦμε τό χάρισμα τῆς υἱοθεσίας, ἀξιωνόμαστε νά ἀναγνωρίσει καί ἐμᾶς ὁ οὐράνιος Θεός καί Πατέρας του ὡς τέκνα του, ὅπως τό ἔκανε καί γιά ἐκεῖνον, τόν ἀγαπητό του Υἱό στά ρεῖθρα τοῦ Ἰορδάνου.

Μᾶς ὑποδεικνύει ὅμως καί τό βάπτισμα διά πνεύματος, τό μυστήριο τῆς μετανοίας, μέ τό ὁποῖο μποροῦμε νά ἀποκαθιστοῦμε ἐκ νέου τή σχέση μας μέ τόν Θεό καί νά γινόμαστε καί πάλι ἀποδέκτες τῆς καλῆς ἀγγελίας τῆς σωτηρίας μας.

«Ἀρχή τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ». Ἡ ἀρχή τοῦ νέου χρόνου ἐνώπιον τῆς ὁποίας βρισκόμαστε, ἀδελφοί μου, μᾶς προσφέρει τήν εὐκαιρία γιά μία νέα ἀρχή, πού θά πρέπει νά εἶναι προσανατολισμένη στό εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ.

Καί ὅπως τό εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ σηματοδότησε γιά ὁλόκληρο τόν κόσμο μιά νέα χρονική ἀρχή, ἕνα καινούργιο ξεκίνημα γιά τόν χρόνο, ἔτσι θά πρέπει καί ὁ καινούργιος χρόνος νά σημάνει μιά νέα ἀρχή, ἕνα ξεκίνημα γιά τή ζωή μας, ἕνα ξεκίνημα μέ κα­τευθυντήρια γραμμή τό περιεχόμενο τοῦ εὐαγγελίου, τό περιεχό­μενο τῆς καλῆς ἀγγελίας Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού μᾶς ὁδηγεῖ στή σωτη­ρία μας.

Θά πρέπει ὅμως νά σημάνει καί μιά ἀκόμη προοπτική γιά τή ζωή μας: νά γίνουμε στό μέτρο τῶν δυνατοτήτων μας καί ἐμεῖς ἀπε­σταλμένοι τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο. Νά γίνουμε ἄγγελοι τῆς παρουσίας του. Νά γίνουμε ἀγγελιοφόροι τοῦ εὐαγγελίου μέ τόν λόγο καί μέ τή ζωή μας.

Οἱ συνάνθρωποί μας ἀναζητοῦν τήν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ, ἀναζητοῦν τόν Χριστό, ἔστω καί ἐάν δέν τό ἀντιλαμβάνονται, ἔστω καί ἐάν δέν τό συνειδητοποιοῦν. Γι᾽ αὐτό καί ὅσοι ἀπό μᾶς τόν ἔχουμε γνωρίσει, ὅσοι ἀπό ἐμᾶς ἔχουμε γίνει ἀποδέκτες τῆς καλῆς του εἰδήσεως, ἄς τήν μεταδώσουμε καί στούς ἀδελφούς μας, ἄς γίνουμε καί ἐμεῖς «ἄγγελοι πρό προσώπου του», γιά νά ὁδηγήσουμε καί τούς ἀδελφούς μας πρός αὐτόν.

Ἄς τό ἐπιδιώξουμε καί ἄς τό προσπαθήσουμε, γιατί εἶναι μεγάλη ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ καί μεγάλη ἡ τιμή γιά ὅσους ἀξιώνονται νά γίνουν ἄγγελοι τῆς παρουσίας του μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, νά γίνουν συνεργάτες τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία τῶν ἀδελφῶν τους, ἐξασφαλίζοντας ταυτόχρονα καί τή δική τους σωτηρία.                                 https://oikohouse.wordpress.com/2022/01/02/%ce%ba%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%cf%80%cf%81%ce%bf-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%86%cf%8e%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%ae-%cf%80%ce%bf%cf%85/    (8 Ιαν 2022   34)    (31 Δεκ 2022   20)

 Σχετικές Δημοσιεύσεις :

            Κυριακή Προ των Φώτων,: Μάρκ. α, 1-8

            ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΡΦΙΤΣΑ»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.